Dette prioriterer Petroleumstilsynet

21.12.2012
Petroleumstilsynet (Ptil) presenterte forleden tilsynets hovedprioriteringer for 2013

Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. Tilsynet listet opp følgende fire områder: Barrierer, ledelse og storulykkesrisiko, risikoutsatte grupper og ytre miljø.

Områdene er valgt på bakgrunn av tilsynets kunnskap og erfaring om virksomheten, og er tydelig forankret i risikobildet i petroleumsvirksomheten.

- Ptil var dessuten klar på at de måtte ha særskilt fokus på flyttbare innretninger da det kommer 16 rigger inn på norsk sokkel i løpet av kort tid, sier avdelingsleder Rune Larsen Røine.

Han representerte DSO på møtet sammen med fagsjef Odd Rune Malterud i Maskinistforbundet og Sigurd Karlsen som er klubbleder North Atlantic Drilling.