Innspill til håndtering av flyt av flyttbare innretninger inn/ut av norsk sokkel.

15.04.2015, sist endret 15.04.2015
Det vises til brev fra Arbeid og sosialdep. presentert i Regelverksforum 4. mars om flyt av flyttbare rigger.

DSO ser med bekymring på at regjeringen, i sin politiske plattform, varslet om at den vil arbeide for å redusere kostnadsnivået på norsk sokkel, blant annet gjennom oppfølging av Åm- og Reiten-utvalgene. Disse utvalgene alene gir etter vår mening ikke et godt nok nyansert bilde av den total situasjonen, men henger seg opp i rotasjon og lønnsnivå.
Dagens HMS-regulering og tilsynsordning er utviklet over tid, og har gitt gode resultater for sikkerhet og arbeidsmiljø på norsk sokkel. Det kan likevel være en ide å evaluere eksisterende regelverk og håndheving sammen med partene for å se om det er mulig å få til forbedringer også ut fra et kostnadsperspektiv, men næringen må unngå å svekke regelverk og HMS-nivå i jakten på kostnadskutt.

Fokus på standardisering innen teknologi, boreprogram og arbeidsoperasjoner som fører til bedre og billigere boreaktiviteter, sammen med langsiktige kontrakter og boreprogram kan gi mulighet til å drive et godt kostnadsreduserende arbeid over tid sammen med de berørte parter. Dårlige rammebetingelser og kraftige svingninger vil uunngåelig føre til svekkelse og tap/mangel av kompetanse i oppgangs- og nedgangstider. Forutsigbare rammebetingelser, langsiktige kontrakter og jevnt aktivitetsnivå vil, redusere behovet for flyt av rigger mellom Norge/UK.

I internasjonal shipping er målet å få til felles regelverk gjeldende WW basert på gode resultater av beste praksis eller innførte flaggstatsregler. Dette gjelder også felles standarder for kompetanse krav og opplæring.
Dette arbeidet blir styrt av IMO som er en teknisk FN organisasjon og en får da forutsigbare skal regler for alle, uavhengig av hvor en befinner seg, og unngår da i stor grad konkurransevridning.
Oljeindustrien derimot har et funksjonelt regelverk, hvor mange av de kostnadsøkende særkravene som det henvises til - kommer fra næringen selv.

DSO vil også påpeke viktigheten av å beholde og videreutvikle den maritime kompetansen som kreves om bord for å opprettholde en sikker arbeidsplass, sikre indre og ytre miljø, samt bevare de materielle verdiene, uansett hvilket farvann og operasjon en befinner seg i.


Med vennlig hilsen Odd Rune Malterud, DSO