Permittering ved streik i annet forbund

10.07.2018, sist endret 10.07.2018
Safe og Norges Rederiforbund ble i natt ikke enige i oppgjøret om overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Medlemmer av DSO har mottatt permitteringsvarsel som en konsekvens av dette.

Permittering
Bedrifter som må permittere deler av arbeidsstyrken fordi noen streiker, må varsle 14 dager før permittering iverksettes. I tariffavtalen er det imidlertid åpnet for å gi betinget permitteringsvarsel 14 dager i forkant av en eventuell streik. Hvis arbeidsgiver sender ut et betinget permitteringsvarsel, kan du dermed være permitter den dagen streiken trer i kraft.


Bidrag ved streik
Dersom medlemmer i DSO blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av organisasjonen, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundenes vedtekter.

Medlemmer som blir permittert som følge av lovlig arbeidskamp omfattes også av streikebidragets innretning.

Streike/permitteringsbidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Fremgangsmåte ved permittering/lockout
Dersom et medlem får varsel om permittering eller lockout i forbindelse med streik i andre forbund må medlemmet umiddelbart ta kontakt med tillitsvalgt eller lokal klubb hos arbeidsgiver som koordinerer disse i forhold til forbundet. Om det ikke er tillitsvalgt kontaktes DSO.

Før et eventuelt bidrag ved permittering/lockout finner sted må forbundet motta bekreftelse på arbeidsgivers varsel, bekreftelse på at permittering/lockout er iverksatt samt bekreftelse på netto tapt inntekt. Dersom ikke arbeidsgiver opplyser hva netto tapt inntekt er må det opplyses om hvilket skattekort den enkelte skatter etter, samt brutto lønnstrekk.

Dagpenger fra NAV - bidrag fra forbundene
Medlemmer som blir permittert som følge av konflikt utløst av et annet fagforbund og som ikke gir rett til dagpenger fra NAV, mottar streikebidrag etter samme retningslinjer som ved konflikt utløst av eget forbund. Satsen for bidraget fastsettes i henhold til retningslinjene i DSO-forbundenes styrer når konflikten er et faktum.