Dom i Saipem-saken

21.04.2020
Arbeidsretten har avsagt dom i saken som DSO reiste i den såkalte Saipem-saken.

Arbeidsretten har 20.4.2020 avsagt dom i saken som DSO hadde reist mot Norges Rederiforbund, Saipem Drilling Norway AS og Saipem SpA.

Saken dreiet seg om det var adgang til å ta med innleide arbeidere da Saipem skulle velge hvem som skulle permitteres og sies opp ved en nedbemanning. De innleide hadde over meget lang tid arbeidet på de samme flyttbare installasjonene og utførte samme type arbeidsoppgaver som de fast ansatte.

Saipem gjennomførte en nedbemanning der de med lengst ansiennitet fikk beholde jobbene, uavhengig av om de var innleiet eller ikke.

DSO nedla påstand for Arbeidsretten som innebar at innleieforholdet måtte ha vært avviklet før det ble vurdert om det var behov for nedbemanning blant de fast ansatte. Dette følger av allmenne prinsipper og av tariffavtalens formulering om at bedriftsansiennitet skal benyttes. Arbeidsretten ga ikke DSO medhold i denne spesielle saken. Dette skyldtes at de innleide var så gjennomgripende integrert i Saipems virksomhet at de reelt sett var å anse som ansatte i Saipem. Det forhold at de innleide formelt sett var ansatt i et annet foretak enn Saipem gjorde ikke at de var utelukket fra å være med i saklighetsvurderingen før nedbemanningen.

Dnmf anser saksforholdet for å være meget spesielt, og vi har solid dekning for at hovedregelen består, innleieforhold må først må avvikles, før det foretas en vurdering om det er behov for å nedbemanne overfor fast ansatte.

Det er ikke saksbehandlingsfeil i dommen, og den kan ikke ankes.
Det var advokat Jan-Erik Sverre i Kvale advokatfirma som førte saken for DSO.